Project Description

حلقه معده یا باندینگ معده

در روش حلقه معده ،حجم قسمت فوقانی معده کم می‌شود و با خوردن مقدار کمی غذا معده پر می شود

و در صورت ادامه تغذیه ، باعث استفراغ بیمار می‌شود. در این روش یک حلقه قابل تنظیم از جنس سیلیکون

کمی پایین تر از محل اتصال مری به معده تعبیه می شود و یک مخزن جهت تنظیمات بعدی زیر پوست جدار شکم تعبیه می شود

که از طریق تزریق آب مقطر به داخل این مخزن و یا کشیدن آب داخل حلقه ، حجم حلقه و در نتیجه میزان غذای ورودی کنترل می شود

از معایب اصلی روش حلقه معده :

الف ) میزان کاهش وزن کم تر نسبت به روش های دیگر جراحی چاقی

ب) عدم پاسخ مناسب برای افراد شیرینی خور و ریزه خور

ج) امکان آسیب به جدار معده، عفونت، پاره شدن پمپ و جابجایی حلقه

د) امکان ایجاد فتق دیافراگم و وارد شدن بخشی از معده به داخل قفسه سینه و ایجاد درد هنگام خوردن غذا و ایجاد ریفلاکس